در این مورد بسیاری از سازمانها یک طرحی از دانش، داده ها، اطلاعات و مهارتهای مورد نیاز داخلی و خارجی ایجاد کرده اند. مدیریت دانش موثر بایستی در شفاف سازی داخلی و خارجی فعال باشد.یکی از این ابزارها نقشه دانش می باشد. نقشه دانش تخصص ها و دانش مورد نیاز افراد را با محل قرارگیری آنها در سازمان مشخص می کند.

تحصیل دانش:

روابط با مشتریها، طرفداری کنندگان، رقبا و شرکا باعث ارائه دانش می گردد. در این امر ابزاری زیرا تلفن، ویدئو کنفرانس، اینترنت، اینترانت موثر می باشد. سازمان می تواند دانش جدیدی را که خود   نمی تواند توسعه بدهد را بخرد، به این شکل که با استخدام کارشناسان می تواند از تخصص و دانش آنها برای رسیدن به اهداف سازمانی کمک بگیرید. یکی از راههای دیگر به دست آوردن دانش جدید، همکاری و مشارکت با بخشهای دیگر صنعت رقبا در حیطه کاری سازمان می باشد تا بتوانیم از قوه ابتکارات دیگر سازمانها بهره گیری نماییم.

توسعه دانش:

در این قسمت تمرکز بر روی ایجاد مهارت جدید، محصولات جدید، نظرات بهتر و فرایندهای موثر می باشد. در این بین، نکته دارای اهمیت این می باشد که دانش فقط از تخصص سرچشمه نمی گیرد، بلکه از تجربه نیز به دست می آید. پس داشتن یک شبکه داخل سازمانی و تسهیل در ارتباط بین افراد داخل سازمان با یکدیگر یکی از موارد کلیدی این مرحله می باشد. توسعه مدیریت دانش شامل همه تلاشهای مدیریتی می باشد برای ایجاد ظرفیتهایی که هنوز در سازمان به وجود نیامده. توسعه دانش    می تواند به عنوان تکیه گاه تحقیقات بازاری سازمان قلمداد گردد. در این امر بهره گیری از گروههای تخصصی، اختصاص جا و مکان برای تشکیل گروهها، اینترانت، مطالعه و مرور فعالیتها بعد از اتمام آنها، آموزش چندگانه افراد، بهره گیری از چت برای برقراری ارتباط می تواند موثر باشد.

 

 

به اشتراک گذاری دانش:

تقسیم و پراکندگی دانش در داخل سازمان، پیش شرط حیاتی برای ایجاد اطلاعات و تجاربی می باشد که سازمان می تواند از آن بهره گیری کند. در این امر بهره گیری از زبان واضح و روشن برای انتقال دانش، قرار دادن پاداشهایی برای به اشتراک گذاری دانش، طرفداری فرهنگ سازمانی از اشتراک و انتقال دانش می تواند موثر باشد. سوال اساسی در این بخش این می باشد که چطور می توان به اشتراک گذاری دانش را تسهیل نمود.

بهره برداری از دانش:

کل توجه مدیریت دانش به این نکته می باشد که دانش موجود در سازمانها به کار برده گردد تا بتواند به سود دهی سازمان منجر گردد. متاسفانه مهم بودن و اهمیت بسیار دانش تضمین کننده اجرای آن در هر زمان در فعالیتهای سازمان نیست. در این امر بایستی مراحلی برای اندازه گیری دانش ضمنی و مهارتهای در دسترس، موجود باشد. ترکیب وظایف روزانه با وظایف در ارتباط با مدیریت دانش، طرفداری مدیران عالی و بهره گیری از دانش برای رقابت و افزایش کارایی موثر خواهد بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حفاظت از دانش:

مزیتهای رقابتی برای سازمان در هر زمان در دسترس نیست. دانش سازمانی که یکی از مزیتهای رقابتی سازمان می باشد بایستی به روز، حفاظت و نگهداری گردد. نگهداری اطلاعات، اسناد و تجارب، نیازمند مدیریت می باشد. کد گذاری علاوه بر اینکه در توسعه دانش و اشتراک گذاری دانش موثر می باشد یکی از راههای حفاظت از دانش به شمار می رود.(رمضانی،1383)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد